FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पशु सेवा कार्यक्रम माग गर्न आवश्यक निवेदन र कार्ययोजनाको ढाँचा ७९/८० 11/03/2022 - 12:43 File अनुसूचीहरु.docx
कर्षि अनुदान कार्यक्रमहरु मागको लागि निवेदनको ढाँचा-नमुना. ७९/८० 07/22/2022 - 20:12 PDF icon कर्षि अनुदान कार्यक्रमहरु मागको लागि निवेदनको ढाँचा-नमुना.pdf
का.स.मु. को ढाँचा भूमे गाउँपालिका ७९/८० 07/18/2022 - 10:46 File भुमे गाउँपालिका का स मू फाराम(1).docx
रोजगार सहायक पदको लागि आवेदन फारामको ढाँचा ७९/८० 07/13/2022 - 12:59 PDF icon रोजगार सहायक पदको लागि आवेदन फारामको ढाँचा.pdf
समविनि कार्य विवरण ७८-७९ 12/26/2021 - 11:04 File ToR समविनि.docx
वैयक्तिक विवरण संकलन फारम ७८-७९ 12/25/2021 - 21:24 Microsoft Office document icon वैक्तिक विवरण फराम.doc
फरफारक (Retention) रकम फिर्ता टिप्पणी ७८-७९ 09/24/2021 - 12:13 File फरफारक भुक्तानी फारम.docx
उपभोक्ता समिति योजना सम्झौता किताब ७७/७८ 08/30/2020 - 19:56 PDF icon योजना सम्झौता किताब नयाँ.pdf
बाझो जग्गाको लगत संकलन फारामहरु ७६/७७ 05/10/2020 - 12:00 PDF icon बाझो जग्गाको लगत संकलन फाराम.pdf
परिमार्जित म.ले.प.फारामहरु ७६/७७ 08/10/2019 - 12:54 PDF icon म.ले.प._फारामहरु.pdf
विपन्न नागरिकलाई उपचार सिफारिश प्रणाली ७६/७७ 08/07/2019 - 09:58 उपलब्ध छैन

Pages