FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सम्पति विवरण फाराम ७९/८० 07/20/2023 - 11:44 PDF icon property-description.pdf
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको ढाँचा (Word File.docx) ७९/८० 07/20/2023 - 11:39 Microsoft Office document icon का.स.मू. रा.प.तृतीय वा अधिकृतस्तर छैटौं सातौं आठौं.doc, Microsoft Office document icon का.स.मू. विशिष्ट श्रेणी.doc, Microsoft Office document icon राजपत्रअनंकित वा सहायक कर्मचारीहरुका लागि का.स.मू. फाराम.doc
पशु सेवा कार्यक्रम माग गर्न आवश्यक निवेदन र कार्ययोजनाको ढाँचा ७९/८० 11/03/2022 - 12:43 File अनुसूचीहरु.docx
कर्षि अनुदान कार्यक्रमहरु मागको लागि निवेदनको ढाँचा-नमुना. ७९/८० 07/22/2022 - 20:12 PDF icon कर्षि अनुदान कार्यक्रमहरु मागको लागि निवेदनको ढाँचा-नमुना.pdf
का.स.मु. को ढाँचा भूमे गाउँपालिका ७९/८० 07/18/2022 - 10:46 File भुमे गाउँपालिका का स मू फाराम(1).docx
रोजगार सहायक पदको लागि आवेदन फारामको ढाँचा ७९/८० 07/13/2022 - 12:59 PDF icon रोजगार सहायक पदको लागि आवेदन फारामको ढाँचा.pdf
समविनि कार्य विवरण ७८-७९ 12/26/2021 - 11:04 File ToR समविनि.docx
वैयक्तिक विवरण संकलन फारम ७८-७९ 12/25/2021 - 21:24 Microsoft Office document icon वैक्तिक विवरण फराम.doc
फरफारक (Retention) रकम फिर्ता टिप्पणी ७८-७९ 09/24/2021 - 12:13 File फरफारक भुक्तानी फारम.docx
उपभोक्ता समिति योजना सम्झौता किताब ७७/७८ 08/30/2020 - 19:56 PDF icon योजना सम्झौता किताब नयाँ.pdf
बाझो जग्गाको लगत संकलन फारामहरु ७६/७७ 05/10/2020 - 12:00 PDF icon बाझो जग्गाको लगत संकलन फाराम.pdf

Pages