FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सामुदायिक विद्यालयहरु

क्र.स.  विद्यालयको नाम  ठेगाना  संचालित कक्षा  वाविके स्वीकृत दरबन्दी  राहत दरबन्दी/उमावि अनुदान जम्मा दरबन्दी
प्रावि निमावि मावि उमावि प्रावि निमावि मावि उमावि सबै तह
1 आवि पेदी धर्मशाला चुनबाङ्ग भुमे गापा 9 1-5 1 2       1       3
2 आवि दुवाचौर चुनबाङ्ग  भुमे गापा 9 1-5 1 3       1       4
3 आवि सिमचौर चुनबाङ्ग भुमे गापा 9 1-5 1 4               4
4 नेपाल राष्ट्रिय मावि चुनवाङ भुमे गापा 9 1-12  0 5 3 5         2 15
5 सन्नी आवि गलमछिन्ने  भुमे गापा 9 1-5 1 0       2       2
6 मदनस्मृति आवि डाँडागाउँ  भुमे गापा 9 1-3 1 0       1       1
7 त्रिभुवन आवि खाबाङ भुमे गापा 2 1-७ 1 3               3
8 जनजागृति मावि महत  भुमे गापा 6 1-12 1 4 3 4     1   2 १४
9 आवि महत लाबाङ  भुमे गापा 7 1-5 1 3               3
10 जनचेतना आवि खाम्दै  भुमे गापा 7 1-5 1 2       1       3
11 बराहा आवि स्याला  भुमे गापा 1 1-७ 1 3               3
12 नमूना आवि मोराबाङ  भुमे गापा 3 1-७ 1 3               3
13 शहिद शुक्र मावि सिमा  भुमे गापा 3 1-12 1 4 3 4     1   2 14
14 बालविकास आवि जंगडाँडा  भुमे गापा 2 1-5 0 2       1       3
15 टक्सार आवि झुम्लाबाङ मोराबाङ  भुमे गापा 3 1-8 1 3               3
16 शहिद बासु स्मृति आवि क्याङसी  भुमे गापा 3 1-8 1 3       2 1     6
17 भुमि आवि रुजिखोला  भुमे गापा १ 1-5 1 2       1       3
18 त्रिवेणी मावि काँक्री  भुमे गापा 2 1-10 1 3         1     4
19 हिमालय आवि गावाङ  भुमे गापा 2 1-5 1 3               3
20 सिद्बचौर मावि लुकुम काँक्री  भुमे गापा 1 1-12 1 4 4     1   2 १५
२१ बालज्योति आवि  दहबाङ  भुमे गापा 2 1-5 1 0       1       1
22 नेपाल राष्ट्रिय आवि कोर्जा   भुमे गापा 8  1-8 1 3               3
23 सरस्वती आवि सिमखोला   भुमे गापा 8  1-8 1 3               3
24 जनज्योति आवि महत धर्मशाला  भुमे गापा 7 1-8 0 3               3
25 बाल जनजागरण आवि रिसालचौर   भुमे गापा 6 1-8 1 3               3
26 आवि गुनाम महत  भुमे गापा 7 1-5 1 3               3
27 जनशक्ति मावि काँडा भुमे गापा 4 1-10 1 3         2 1   6
28 जनता आवि सेरावाङ भुमे गापा 5 1-5 1 3               3
29 जनविकास आवि तल्लोसाकिम भुमे गापा 4 1-5 1 4               4
30 आधारभूत विद्यालय डालीवाङ भुमे गापा 5 1-5 1 3               3
31 मावि कुचिवाङ  भुमे गापा 8  1-10 1 3         2     5
32 आधारभूत विद्यालय झिम्का भुमे गापा 8  1-3 0 0               0
33 बालविकास आवि गोठीबाङ भुमे गापा 9 1-3 1 0               0
  जम्मा     २९ 87 13 17   11 9 1 8 146
गृह पृष्ठमा देखाउनुहोस्: 
0