FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

परिमार्जित म.ले.प.फारामहरु

महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा २०७६।०२।१९ मा स्वीकृत नयाँ म.ले.प.फारामहरु 

डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । 

http://bhumemun.gov.np/sites/bhumemun.gov.np/files/%E0%A4%AE.%E0%A4%B2%E0%A5%87.%E0%A4%AA._%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81.pdf

आर्थिक वर्ष: