FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

स्वयंम सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

यस गाउँपालिकाको विभिन्न विद्यालयहरुको लागि  तपसिल बमोजिमका विषयहरुमा  खुला प्रतियोगिताद्वरा स्वयमंसेवक शिक्षक  नियुक्त गर्नु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र यस कार्यालयमा दरखास्त   अाव्हान गरिन्छ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: