FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही को विवरण सम्बन्धमा । ८०/८१ Thursday, April 4, 2024 - 17:56 File दोस्रो त्रैमासिक भत्ता गएको.xlsx
सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण प्रथम चौमासिक २०८०/२०८१ ८०/८१ Wednesday, January 24, 2024 - 14:37 File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_8_2080_81_121862.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_7_2080_81_121861.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_1_2080_81_121855.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_9_2080_81_121863.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_3_2080_81_121858.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_2_2080_81_121856.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_6_2080_81_121860.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_5_2080_81_122417.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_4_2080_81_122410.xlsx
सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण तेस्रो चौमासिक 2079/080 ८०/८१ Tuesday, August 29, 2023 - 09:32 File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_8_2079_80_99614.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_9_2079_80_99615.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_6_2079_80_99612.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_3_2079_80_99609.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_1_2079_80_99607.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_7_2079_80_99613.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_2_2079_80_99608.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_4_2079_80_99610.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_5_2079_80_99611.xlsx, File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_9_2079_80_87868.xlsx
वडा नं ९ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण दोस्रो चौमासिक 2079/080 ७९/८० Monday, January 23, 2023 - 14:51 File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_9_2079_80_87868.xlsx
वडा नं ८ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण दोस्रो चौमासिक 2079/080 ७९/८० Monday, January 23, 2023 - 14:50 File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_8_2079_80_87867.xlsx
वडा नं ७ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण दोस्रो चौमासिक 2079/080 ७९/८० Monday, January 23, 2023 - 14:49 File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_7_2079_80_87869.xlsx
वडा नं ६ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण दोस्रो चौमासिक 2079/080 ७९/८० Monday, January 23, 2023 - 14:48 File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_6_2079_80_87866.xlsx
वडा नं ५ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण दोस्रो चौमासिक 2079/080 ७९/८० Monday, January 23, 2023 - 14:46 File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_5_2079_80_87865.xlsx
वडा नं ४ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण दोस्रो चौमासिक 2079/080 ७९/८० Monday, January 23, 2023 - 14:46 File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_4_2079_80_87864.xlsx
वडा नं ३ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण दोस्रो चौमासिक 2079/080 ७९/८० Monday, January 23, 2023 - 14:45 File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_3_2079_80_87863.xlsx
वडा नं २ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण दोस्रो चौमासिक 2079/080 ७९/८० Monday, January 23, 2023 - 14:45 File Rukum_(Purba_Bhag)_Bhume_2_2079_80_87862.xlsx

Pages