FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वडा नं ९ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण ७८-७९ Monday, April 4, 2022 - 14:05 PDF icon वडा नं ९ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण.pdf
वडा नं ८ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण ७८-७९ Monday, April 4, 2022 - 13:55 PDF icon वडा नं ८ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण.pdf
वडा नं ७ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण ७८-७९ Monday, April 4, 2022 - 13:55 PDF icon वडा नं ७ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नया लाभग्राही विवरण.pdf
वडा नं ६ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण ७८-७९ Monday, April 4, 2022 - 13:53 PDF icon वडा नं ६ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नया लाभग्राही विववरण.pdf
वडा नं ५ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण ७८-७९ Monday, April 4, 2022 - 13:53 PDF icon वडा नं ५ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्रहीको विवरण.pdf
वडा नं ४ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण ७८-७९ Monday, April 4, 2022 - 13:52 PDF icon वडा नं ४ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण.pdf
वडा नं ३ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण ७८-७९ Monday, April 4, 2022 - 13:51 PDF icon वडा नं ३ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण.pdf
वडा नं २ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण ७८-७९ Monday, April 4, 2022 - 13:38 PDF icon वडा नं २ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण.pdf
वडा नं १ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण ७८-७९ Monday, April 4, 2022 - 13:37 PDF icon वडा नं १ सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्रहीको विवरण.pdf
वडा नं. ९ का आ.व.२०७८/०७९ तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख ७८-७९ Friday, February 18, 2022 - 21:51 File वडा नं ९.xlsx
वडा नं. ८ का आ.व.२०७८/०७९ तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख ७८-७९ Friday, February 18, 2022 - 21:49 File वडा नं८.xlsx

Pages