FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वडा नं. ९ आ.व.२०७८/०७९ प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७८-७९ Friday, October 8, 2021 - 17:14 Office spreadsheet icon Rukum(PurbaBhag)_Bhume_9_SocialSecurityVarpaiDetailReport (1).xls
वडा नं. ८ आ.व.२०७८/०७९ प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७८-७९ Friday, October 8, 2021 - 17:00 Office spreadsheet icon Rukum(PurbaBhag)_Bhume_8_SocialSecurityVarpaiDetailReport.xls
वडा नं. ७ आ.व.२०७८/०७९ प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७८-७९ Friday, October 8, 2021 - 16:58 Office spreadsheet icon Rukum(PurbaBhag)_Bhume_7_SocialSecurityVarpaiDetailReport(1).xls
वडा नं.६ आ.व.२०७८/०७९ प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७८-७९ Friday, October 8, 2021 - 16:57 Office spreadsheet icon Rukum(PurbaBhag)_Bhume_6_SocialSecurityVarpaiDetailReport.xls
वडा नं.५ आ.व.२०७८/०७९ प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७८-७९ Friday, October 8, 2021 - 16:55 Office spreadsheet icon Rukum(PurbaBhag)_Bhume_5_SocialSecurityVarpaiDetailReport.xls
वडा नं.४आ.व.२०७८/०७९ प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७८-७९ Friday, October 8, 2021 - 16:54 Office spreadsheet icon Rukum(PurbaBhag)_Bhume_4_SocialSecurityVarpaiDetailReport.xls
वडा नं.३आ.व.२०७८/०७९ प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७७/७८ Friday, October 8, 2021 - 16:52 Office spreadsheet icon Rukum(PurbaBhag)_Bhume_3_SocialSecurityVarpaiDetailReport.xls
वडा नं.२आ.व.२०७८/०७९ प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७८-७९ Friday, October 8, 2021 - 16:51 Office spreadsheet icon Rukum(PurbaBhag)_Bhume_2_SocialSecurityVarpaiDetailReport.xls
वडा नं.१आ.व.२०७८/०७९ प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७८-७९ Friday, October 8, 2021 - 16:46 Office spreadsheet icon Rukum(PurbaBhag)_Bhume_1_SocialSecurityVarpaiDetailReport.xls
वडा नं. ९ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७६/७७ Monday, November 4, 2019 - 15:09 Office spreadsheet icon वडा नं. ९.xls
वडा नं. ८ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७६/७७ Monday, November 4, 2019 - 15:07 Office spreadsheet icon वडा नं. ८.xls

Pages