FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

आन्तरिक प्रयोजन

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

माइन्यूट अभिलेख

विषयगत समितिका पदाधिकारी विवरण

गाउँसभाका बैठक तथा समितिहरु

गाउँ कार्यपालिकाका बैठक तथा प्रस्तावहरु

खानेपानी उपभोक्ता समिति

Project Bank

 

(क) प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा

 1. मासिक प्रगति (प्रशासन)
 2. स्वतः प्रकाशन (प्रशासन) कात्तिक ।  माघ । बैशाख । साउन
 3. चौमासिक प्रगति (योजना)  मंसिर । चैत्र । श्रावण
 4. वार्षिक प्रगति (योजना) २०७४/०७५ । २०७५/०७६ । २०७६/०७७ । २०७७/०७८
 5. भ्रमण आदेश २०७६ | भ्रमण आदेश २०७७ |
 6. जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क विवरण (प्रशासन)
 7. कर्मचारीहरुको विवरण (प्रशासन)
 8. निमित्त पत्र २०७६ । २०७७ (प्रशासन)
 9. कार्यबाहक पत्र व्यवस्थापन प्रणाली २०७६ । २०७७ । २०७८ (प्रशासन)
 10. करार सम्झौता प्रणाली २०७६ । २०७७ (प्रशासन)
 11. सवारी पास अनुमति सिफारिश (प्रशासन)
 12. PIS System (प्रशासन)
 13. इन्धन व्यवस्थापन प्रणाली
 14. सूचना टाँस जानकारी व्यवस्थापन प्रणाली २०७६। २०७७ (प्रशासन)
 15. प्राइभेट फर्म दर्ता प्रणाली (प्रशासन)
 16. सूची दर्ता व्यवस्थापन प्रणाली (जिन्सी) निर्माण मालसामान ।  परामर्श सेवा गैसस अन्य सेवा
 17. विविध    घरजग्गाको विवरण  (जिन्सी)
 18. उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन प्रणाली (योजना)
 19. उपभोक्ता समितिहरुको विवरण (योजना)
 20. कर्मचारी लग बुक
 21. सहकारी विवरण

(ख) पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा

 1. स्थानीय विपद घटना संकलन फाराम
 2. जिल्ला विपद तथ्याङ्क   
 3. सशर्त अनुदानतर्फ २ कोठे भवन नक्सा
 4. सशर्त अनुदानतर्फको विद्यालय पूर्वाधार सम्बन्धी स्वीकृत डिजाइन
 5. Project Monitoring Sheet
 6. स्थानीय सडकहरुको अद्यावधिक विवरण
 7. झोलुङ्गे पुलहरुको विवरण
 8. फरफारक (Retention) फिर्ता फारम (टिप्पणी)
 9. पूर्वाधार वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९
 10. बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु (आ.व. २०७९-०८०) । (आ.व. २०८०-०८१) । (आ.व. २०८१-०८२)
 11. Contract Management Sytem
 12. Bid Bond Realese System 

(ग) सामाजिक विकास

 1. अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण अभिेलेख (महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण)
 2. व्यक्तिगत घटना दर्ता मासिक प्रतिवेदन प्रणाली (सामाजिक सुरक्षा)
 3. विपन्न नागरिक उपचार सिफारिश MIS (स्वास्थ्य)
 4. स्वास्थ्य प्रोफाइल
 5. शिक्षा प्रोफाइल (शिक्षा)
 6. कृषि प्रोफाइल  कृषि क्षमता विकास पहिचान फाराम  (कृषि)
 7. पशु सेवा प्रोफाइल (पशु)

(घ) आर्थिक प्रशासन शाखा

 1. राजस्व संकलन मासिक अभिलेख
 2. मलेप फारामहरु २०७६ (Excel)
 3. नयाँ म.ले.प. फारामहरुको एकीकृत  ढाँचा
 4. म.ले.प. तयारी फाराम
 5. भुक्तानी बाँकी विवरण

(ङ) आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा

 1. बेरूजूको अद्यावधिक विवरण

(च) सूचना तथा अभिलेख केन्द्र

 1. विपन्न नागरिक उपचार सिफारिश MIS
 2. समय सूचना     भूमे प्रयास
 3. Book Management System
 4. सफ्टवेयर अभिलेख MIS
 5. सवारी साधन तथा सवारी चालक विवरण
 6. कानूनहरुको दर्ता किताब
 7. गाउँसभाअन्तर्गतका समितिहरु
 8. गाउँ कार्यपालिका अन्तर्गतका विषयगत समितिहरु
 9. गाउँपालिकास्तरीय अन्य समितिहरु
 10. न्यायिक समिति
 11. प्रगति समीक्षा फारम २०७६
 12. शाखागत सम्पर्क एक्सटेन्सन नम्बर र फोन

(छ) रोजगार सेवा केन्द्र

 1. विविध प्रतिवेदनहरु
 2. बेरोजगार व्यक्ति विवरण

यूवा विकास केन्द्र

 1. यूवा विकास केन्द्र पदाधिकारी विवरण
 2. वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था

अन्य सम्बन्धित

 1. विविध प्रतिवेदनहरु
 2. कार्यपालिका तथा सभा बैठक
 3. वार्षिक कार्यपात्रो
 4. डाटा कलेक्सन     नागरिक वडापत्र तयारी
 5. Inter-Personnel Development (Compliment |  )
 6. स्रोत तथा मार्गदर्शनहरु
 7. कार्यपालिका बैठक सूची (२०७३-२०७४-२०७५-२०७६-२०७७) तथा निर्णयहरु
 8. गाउँसभाका बैठक तथा निर्णयहरु
 9. स्थानीय तहहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण खण्ड (ख)
 10. सुझाव कार्यान्वयन प्रगति
 11. Daily Asignment Progress
 12. द्वन्दमा ज्यान गुमाउने । जनप्रतिनिधि । राष्ट्रसेवक । अन्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुको विवरण
 13. भूमे साप्ताहिक गतिविधि (अंङ्क २० २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । २६)
 14. विषय टिपोट (MTMP)

 

गृह पृष्ठमा देखाउनुहोस्: 
0