FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७९।०७।१३.pdf

७९/८० 11/01/2022 - 22:02 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७९।०७।१३.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७९।०६।३१

७९/८० 11/01/2022 - 22:01 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७९।०६।३१.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७९।०५।३०

७९/८० 11/01/2022 - 21:57 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७९।०५ ०८।३०.pdf

कार्यपालिका वैठक २०७९-०५-१८ .pdf

७८-७९ 09/04/2022 - 21:20 PDF icon कार्यपालिका वैठक २०७९-०५-१८ .pdf

कार्यपालिका बैठक-1 २०७९।०४।३१.pdf

७९/८० 08/16/2022 - 22:36 PDF icon कार्यपालिका बैठक-1 2079-04-31.pdf

Executive Meeting Decision [1-79/80 /2079-04-31]

७९/८० 08/16/2022 - 20:04 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय 1-7980 मिति २०७९।०४।३१.pdf, File गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७९।०४।३१ - Final.docx

Executive Meeting Decision [1-79/80 /2079-04-31]

७९/८० 08/16/2022 - 20:04 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय 1-7980 मिति २०७९।०४।३१.pdf, File गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७९।०४।३१ - Final.docx

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७९।०३/०८

८०/८१ 06/22/2022 - 22:34 PDF icon कार्यापालिक बैठक २०७९।०३।०८.pdf

कार्यापालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु २०७९।०२।१५

७८-७९ 05/29/2022 - 20:53 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९।०२।१५.pdf

मासिक स्टाफ मिटिङ सम्बन्धमा ।

७८-७९ 03/14/2022 - 19:27 PDF icon Document 19.pdf

Pages