FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक सं ३-२०८०-०८१ मिति २०८०-०६-०४

८०/८१ 09/22/2023 - 15:08 PDF icon 3.pdf

कार्यपालिका बैठक सं २-२०८०-०८१ मिति २०८०-०५-०६

८०/८१ 09/22/2023 - 15:07 PDF icon 2.pdf

कार्यपालिका बैठक सं १-२०८०-०८१ मिति २०८०-०४-०५

८०/८१ 08/21/2023 - 23:30 PDF icon कार्यापालिका वैठक संख्या १ २०८०-०४-०५-.pdf

बाह्रो सभा अन्तर्गत दोस्रो बैठक २०७९/०३/१०

७९/८० 07/08/2023 - 23:56 PDF icon 3 shabha.pdf

विशेष गाउँसभा अधिवेशन २०७९/०५/३१ का निर्णय हरु

७८-७९ 07/08/2023 - 23:53 PDF icon shabha 12u.pdf

तेह्रो गाउँसभा को पहिलो बैठक निर्णय तथा कार्यसूचिहरु

७९/८० 07/08/2023 - 23:50 PDF icon 13 u shabaha.pdf

२०८०-०३-२२भुमे गाउँपालिका गाउँसभा पहिलो बैठक

७९/८० 07/08/2023 - 23:47 PDF icon 13 u ko terso sabha.pdf

२०७९/०३/३० गाउँपालिका बाह्रौ सभाको दोस्रो बैठक का निर्णय उपस्थिति विवरण२०७९/०३/३०

७९/८० 07/08/2023 - 23:39 PDF icon shabha 1.pdf

भूमे गाउँपालिका बाह्रौ सभाको दोस्रो बैठक का निर्णय उपस्थिति विवरण

७९/८० 07/08/2023 - 23:27 PDF icon 3 shabha.pdf, PDF icon sabha 2.pdf

बाह्रौं गाउँ सभा अन्तर्गत चौथो बैठक का प्रस्ताना निर्णय र सूचिहरु २०७९।०३।१९

७९/८० 07/08/2023 - 23:23 PDF icon shabha 4 (2).pdf

Pages